சனி, 6 டிசம்பர், 2008

ஆதிக்கசாதித் திமிருக்கு விழுந்த பதிலடி

வன்முறை, மனிதாபிமானம் ன்ற போர்வைக்குள், தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள் கொடுத்த பதிலடியைக் கண்டிப்பதை அனுமதிக்க முடியாது!

கருத்துகள் இல்லை: